Požiarne vodovody a prenosné hasiace prístroje

 

V uvedenej oblasti sa náš tím zaoberá najmä nasledovnými činnosťami :

 • montáž, opravy, servis a revízie vnútorných a vonkajších požiarnych vodovodov
 • distribúcia a predaj príslušenstva k požiarnym vodovodom:
 • hydrantové skrinky
 • hadice
 • prúdnice
 • pevné spojky, ventily a iný pomocný materiál
 • hydrantové nástavce
 • hydrantové kľúče
 • montáž, revízie, distribúcia, predaj a zabezpečenie servisu prenosných hasiacich prístrojov (PHP)

 

Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov :

 

Legislatívne  a technické predpoklady :
 • § 5 písmeno a), d) zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MV SR č. 699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
 • STN 92 0400 Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.
 • STN 92 0801 Tlakové skúšky požiarnych hadíc.

 

Kontrola pred odovzdaním do užívania je zameraná na :
 • realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
 • funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,
 • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
 • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
 • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
 • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
 • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
 • pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,
 • množstvo vody v nádrži,
 • nepriepustnosť nádrže.

 

Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Kontrola sa vykonáva v rozsahu :
 • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
 • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
 • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
 • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
 • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
 • pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,
 • množstvo vody v nádrži.

 

V rámci vykonania kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov ponúkame :
 • Záznam o vykonanej kontrole v zmysle §15 ods.3 vyhlášky MV SR č. 699/2004, ktorý je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi.
 • Označovanie a návod na použitie v zmysle §13 vyhlášky MV SR č. 699/2004.
 • Označovanie podzemných hydrantov v zmysle § 8 ods.8 a prílohy č. 2 vyhlášky MV SR č. 699/2004.
 • Možnosť odstránenia zistených nedostatkov priamo pri vykonávanej kontrole t.j. (doplniť výbavu, výmena resp. pretesnenie  ventilu a pod.).
 • Výmena pôvodných klasických dvierok hydrantov za uzamykateľné dvierka s presklením a núdzovým kľúčom.
 • Tlakové skúšky požiarnych hadíc v zmysle vyhlášky MV SR č.699/2004 Z. z. (§14odst. 4) : Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa STN 92 0801 „Tlakové skúšky požiarnych hadíc".
 • Iné súvisiace služby po vzájomnej dohode so zákazníkom.

 

Kontrola prenosných hasiacich prístrojov :

 

Legislatívne  a technické predpoklady :
 • § 5 písmeno a) zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška NV SR č. 719/2002 ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.
 • STN 92 02 02-1 Požiarna bezpečnosť stavieb, Vybavenie stavieb hasiacimi prístrojmi.

 

Pri kontrole sa do úvahy berú nasledovné skutočnosti :
 • druhy hasiacich prístrojov,
 • počet hasiacich prístrojov a ich rozmiestnenie,
 • vzdialenosť od organizácie a prípadné rozdelenie na organizačné zložky, prevádzky a pod.,
 • v akom stave sa hasiace prístroje nachádzajú,
 • podmienky v organizácii, v ktorej sa kontrola bude vykonávať (požiarne riziko a pod.),
 • prehodnotenie vybavovania stavieb hasiacimi prístrojmi  podľa STN 92 0202-1.

 

Je potrebné si uvedomiť, že pri kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov  a prenosných hasiacich prístrojov by nemala rozhodovať neprimerane nízka cena za vykonanie predmetných kontrol ale kvalita vykonanej práce, poctivé jednanie a upozornenie na všetky alternatívy, ktoré sa pri kontrole môžu vyskytnúť.

 

 

 

Publikované v spolupráci s :  Igor Tonhajzer    Toni s.r.o.

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.