OPP

 

V rámci činností v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) sa činnosť nášho tímu, zameriava hlavne na nasledovné okruhy: 

 • Vstupný interný audit súčasného stavu OPP.

 • Vypracovanie dokumentácie OPP :

 1. požiarny štatút,

 2. požiarne poriadky pracovísk,

 3. požiarne poplachové smernice,

 4. požiarny evakuačný plán (textová a grafická časť),

 5. dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok (právnickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa, pracoviska, asistenčné hliadky),

 6. dokumentácia o školení zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarmi (vedúci zamestnanci, ostatní zamestnanci, novoprijatí zamestnanci, iné osoby zdržujúce sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa na jej pracoviskách, osoby alebo zamestnanci zabezpečujúci ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase),

 7. zabezpečenie ochrany pred požiarom v mimopracovnom čase (znížená prevádzka  a pod.),

 8. vypracovanie zoznamu prevádzkovaných objektov právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom,

 9. požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby,

 10. ďalšie doklady a dokumentácia podľa legislatívnych požiadaviek a predpokladov. 

 • Systém odbornej prípravy a určovania počtu členov protipožiarnych hliadok.

 • Systém školenia zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarmi.

 • Systém školenia osôb alebo zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase.

 • Systém školenia osôb zdržujúcich sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa na jej pracoviskách (návštevy, dodávateľské práce a služby, nájomcovia a pod.).

 • Systém zabezpečenia ochrany pred požiarmi pre osoby zdržujúce sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa v jej objektoch, priestoroch alebo na pracoviskách. 

 • Analýza požiarneho nebezpečenstva.

 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. 

 • Určenie minimálnych opatrení vyplývajúcich pre právnickú osobu alebo fyzickú osoby podnikateľa pri vykonávaní činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

 • Vedenie požiarnej knihy a pravidelné zápisy v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku OPP. 

 • Vedenie prehľadu o vykonávaných kontrolách a revíziách požiarnotechnických zariadení (prenosné hasiace prístroje, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, požiarne uzávery, požiarne klapky, zariadenia na odvod splodín horenia, stabilné hasiace zariadenia a pod.).  

 • Systém spracovania údajov o požiaroch a príčinách vzniku požiarov.

 • Systém prípravy, organizácie a vyhodnocovania cvičných požiarnych poplachov.

 • Preventívne protipožiarne prehliadky so zápisom o zistenom skutkovom stave a návrhom nápravných opatrení do požiarnej knihy.

 • Vykonávanie kontroly inštalovaných požiarnych uzáverov. 

 • Porovnanie skutkového stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi  u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa s vedenou dokumentáciou OPP :

 1. stavebného riešenia objektov,

 2. výroba, skladovanie horľavých látok a manipulácia s nimi,

 3. zabezpečenie funkčnosti požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov,

 4. prevádzkovanie a stav technických a technologických zariadení,

 5. označenie pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.

 • Systém určovania požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení, odstávkach a pri započatí výroby.
 • Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a návrh vhodného riešenia v predmetnej oblasti a súvisiacej problematike.

 

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.