Pracovná zdravotná služba (PZS)

21.04.2015 00:00

        Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Hlavnou úlohou pracovnej zdravotnej služby je zabezpečenie  zdravotného  dohľadu na pracoviskách zamestnávateľa, nad pracovným prostredím a nad pracovnými podmienkami zamestnancov.

        Pracovná zdravotná služba zabezpečuje primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku, pričom jej cieľom je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania, t. j. ich práceschopnosti. Je odborným poradcom zamestnávateľa pri tvorbe zdravého pracovného prostredia v záujme dosiahnutia čo najlepšieho stavu zdravia zamestnancov.

        Pracovná zdravotná služba dohliada na  pracovné podmienky zamestnancov, t. j. zisťuje nebezpečenstvá z chemických faktorov (chemické látky a prípravky), fyzikálnych faktorov (napr. hluk, vibrácie, neionizujúce žiarenie), biologických faktorov (baktérie, vírusy, huby, parazity) a iných faktorov práce a pracovného prostredia (napr. psychická pracovná záťaž, senzorická záťaž). Sleduje expozíciu zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov a hodnotí ich zdravotné riziká. Pri vypracovávaní návrhov na odstránenie zdravotných rizík alebo na ich zníženie spolupracuje so zamestnávateľom. Dohliada aj na dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z hľadiska vhodnosti pre vykonávané pracovné činnosti a používané technológie, na zabezpečenie pitnej vody na pracovisku, na zariadenia na osobnú hygienu (šatne, umyvárne, sprchy, WC) a iné zariadenia pre zamestnancov (napr. priestory na umývanie a sušenie pracovnej obuvi, na pranie a sušenie pracovných odevov, ohrievarne a miestnosti na oddych) a na stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia (ak ich prevádzkuje zamestnávateľ).

        Pracovná zdravotná služba dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou, t. j. posudzuje zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonáva na základe výsledkov cielených lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a výsledkov hodnotenia rizika z expozície zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia.

Späť

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.