Požiarna ochrana a požiarna prevencia (OPP)

20.04.2015 00:00

    Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach.

    Oblasť požiarnej prevencie a zabezpečovanie základných opatrení na predchádzanie vzniku požiarov sa v súčasnosti rieši viacerými spôsobmi. Predovšetkým ide o úlohy, povinnosti a kompetencie obsiahnuté v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vo vykonávajúcej vyhláške MVSR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Na tieto základné legislatívne predpoklady nadväzujú ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi najmä v nasledovných oblastiach :

  • protipožiarna bezpečnosť stavieb,
  • zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov,
  • požiarnotechnické zariadenia,
  • hasiace prístroje (podmienky prevádzkovania, pravidelná kontrola),  
  • palivové spotrebiče, vykurovacie zariadenia a ich súčasti,  
  • horľavé kvapaliny,
  • horľavé a horenie podporujúce plyny,
  • skladovanie a manipulácia  s tuhými horľavými látkami,
  • protipožiarna bezpečnosť pri povrchovej úprave náterovými látkami,
  • iné nezaradené oblasti.

    V neposlednom rade je požiarna prevencia zabezpečovaná predpokladmi stanovenými príslušnými technickými predpismi projektovania v stavebnej oblasti známa ako protipožiarna bezpečnosť stavieb a tiež technické predpisy uplatňované pri navrhovaní požiarnotechnických zariadení, pri ich údržbe, kontrole a vykonávaných revíziách či opravách.

    Ochrana pred požiarmi a požiarna prevencia sa preto stáva súčasťou takmer každej aktivity vykonávanej právnickou osobou, fyzickou osobou podnikateľom a fyzickými osobami – verejnosťou. 

Späť

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.