Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby (PBCH)

11.02.2011 18:30

 Požiarnobezpečnostná charakteristika užívaných stavieb

 

1. júla 2009 nadobudol v Slovenskej republike účinnosť zákon č. 199/2009 Z. z., ktorý je novelou zákona č. 314/2001 Z .z. o ochrane pred požiarmi. Jednou z najdôležitejších noviniek tejto novely je zavedenie novej kategórie hodnotenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktorou je Požiarnobezpečnostná charakteristika užívaných stavieb. V zmysle § 4, písm. m) tohto zákona je právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ (ďalej len „podnikateľ) povinná zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (ďalej len PBS).

         Účelom zavedenia tejto povinnosti pre právnické osoby a podnikateľov je formou náhradnej dokumentácie PBS zabránenie nekontrolovateľným úpravám starších stavieb. Cieľom tejto náhradnej dokumentácie je pasívne zmapovanie skutkového stavu PBS k určitému dátumu.

Prehlásenie o absencii riešenia PBS samozrejme nie je ponechané na dotknutej právnickej osobe alebo podnikateľovi. Tým by sa umožnilo zlegalizovanie nespočetného množstva nelegálnych úprav stavieb a docielil by sa pravý opak zamýšľaného účinku. Prezídium HaZZ MV SR zaujalo k tejto otázke jednoznačné stanovisko, ktoré sa opiera o viaceré československé legislatívne a technické normy z 2. polovice 20. storočia.

Legislatívne podmienky:

Prvou legislatívnou normou, v ktorej sa uvádza riešenie PBS, je vyhláška FMTIR č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb. V prílohe č. 10 k tejto vyhláške sa uvádzajú ako súčasť súhrnnej technickej správy úvodného projektu nevýrobnej stavby „údaje o spôsobe zabezpečenia požiarnej ochrany s popisom riešenia zariadení PO a CO“. Z dochovaných projektových dokumentácií sa dozvedáme, že vtedajší projektanti tento bod

nebrali príliš vážne. Po roku 1973 bol prvým medzníkom rok 1976, v ktorom nadobudol účinnosť zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a vyhláška FMTIR č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania

a stavebného poriadku. Úpravy a riešenie PBS sa podľa § 22 tejto vyhlášky vyžaduje v grafickej forme. 30.12.1976 vydal náčelník HSPO MV SSR zbierku pokynov č. 11/1976, v ktorej sú uvedené dva zásadné dokumenty:

  1. Metodické pokyny pre posudzovanie dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej ochrany.
  2. Úlohy projektantov - špecialistov poverených zabezpečovaním požiadaviek požiarnej ochrany.

Táto zbierka pokynov je prelomová v tom, že prvý krát sa v metodických pokynoch uvádza vtedy nová ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení“, ktorá bola v tom čase už schválená (14.11.1975). Prvý krát sa zavádza funkcia špecialistu PO, ktorého úlohou je vypracovávať riešenie PBS v rozsahu podľa Metodických pokynov pre posudzovanie dokumentácie stavieb a v členení podľa vtedy stále platnej vyhlášky FMTIR č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb. V metodických pokynoch pre posudzovanie dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej ochrany bolo uvedené, že požiarna ochrana sa má riešiť podľa ČSN 73 0802 odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, t.j. od 1.4.1977.

Avšak úvodné ustanovenie v ČSN 73 0802 pripúšťalo dokončenie rozpracovanej projektovej dokumentácie podľa predchádzajúcich predpisov (t.j. ČSN 73 0760) najneskôr do 31.12.1981. Podľa dochovaných projektových  dokumentácií sa konštatuje, že samostatné riešenie PBS sa prakticky začalo vypracovávať až podľa ČSN 73 0802. Prezídium HaZZ MV SR chápe dátum 31.12.1981 ako posledný termín kolaudácie stavieb podľa „starých“ predpisov. Keďže základom „starých“ predpisov bola ČSN 73 0760 platná od roku 1954,  Prezídium HaZZ MV SR netrvá na dodržaní podmienok vyhlášky FMTIR č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb a nepožaduje predloženie riešenia PBS podľa „starých“ predpisov. Odôvodnením je skutočnosť, že znalcov „starých“ predpisov by sme mohli zrátať takpovediac na prstoch jednej ruky, avšak orientácia aj v pôvodnej ČSN 73 0802 nie je pre súčasných špecialistov PO žiadnym neprekonateľným problémom. Teda pre stavby skolaudované do 31.12.1981 sa bude vyžadovať vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby (samozrejme iba vtedy, keď pre takúto stavbu nemá vlastník, resp. užívateľ pôvodné riešenie PBS). Od 1.1.1982 sa pre všetky stavby skolaudované po tomto termíne vyžaduje riadne riešenie PBS podľa predpisov (noriem) platných v čase ich navrhovania, t.j. podľa ČSN 73 08xx.

Povinnosť vypracovania dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby sa teda vzťahuje na všetky stavby skolaudované do 31.12.1981, teda aj na stavby niekoľkostoročné! Táto povinnosť platí pre stavby priemyselné, poľnohospodárske, nevýrobné a pre bytové domy. Neplatí pre rodinné domy.

 

 

Možné sankcie za nesplnenie si povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi  vo vzťahu k problematike PBCH
 

§ 59 Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 8 298 eur právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že:

Nezabezpečí, aby pri uskutočňovaní stavieb a ich užívaní alebo zmene ich užívania boli splnené požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť, alebo nezabezpečí, aby pri užívaní stavieb a zmene ich užívania nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavieb alebo ich časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek.

Nevypracuje a nevedie ustanovenú dokumentáciu o ochrane pred požiarmi alebo ju neudržiava v súlade so skutočným stavom.

V zmysle paragrafu 24 písmeno m) vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby tvorí súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi.    

Právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta, môže okresné riaditeľstvo, krajské riaditeľstvo alebo ministerstvo uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty uloženej podľa odsekov 1 až 4 paragrafu 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 

Späť

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.