Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

20.04.2015 00:00

    BOZP je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Zahŕňa v sebe dve funkcie, ktorými sú bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pri práci. Zatiaľ čo ochrana zdravia pri práci napĺňa hlavnú praktickú funkciu obsahu pojmu BOZP, bezpečnosť pri práci predstavuje spôsob, akým je dosahovaná. Faktormi ovplyvňujúcimi BOZP sú okrem právnych predpisov a technických opatrení aj faktory ovplyvňujúce stav pracovného prostredia, správanie sa zamestnancov na pracovisku (ich psychický stav), ale aj ich vybavenie osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. V praxi je celý systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zameraný na vylúčení alebo znížení rizika vyplývajúceho z charakteru pracovných činností na čo najnižšiu možnú mieru, ktorú je organizácia schopná akceptovať.

    Vytvorenie priaznivých pracovných podmienok vo vzťahu k BOZP zo strany zamestnávateľa a zodpovedný prístup zo strany zamestnancov vedie k lepším pracovným podmienkam na pracovisku, dobrým medziľudským vzťahom, k akceptovateľnej miere pracovného rizika a v konečnej miere aj k celkovej prosperite a úspechu organizácie so zodpovedným prístupom k otázke bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na svojich pracoviskách.

Späť

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.