Dokumentácia PBCH a projekt PBS

 

 

1.    Vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby (PBCH).

2.    Zabezpečenie vypracovania projektu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS).

 

Vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby (PBCH)

Informácie, ktoré potrebujeme, aby sme pre Vás pripravili cenovú ponuku na vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby (PBCH):

1. Druh stavby (výrobná, nevýrobná, sklad, administratívna budova, budova na ubytovanie a bývanie osôb a pod.).

2. Počet podlaží.

3. Dátum z kolaudačného rozhodnutia alebo dátum uvedenia do užívania z učtovníctva organizácie, ktorá predmetnú stavbu prevádzkuje.

4. Či sa zachovala pôvodná stavebná dokemnácia alebo bola dokumentácia vypracovaná nanovo.

Poznámka:

Akákoľvek výkresová dokumentácia (stavebná, elektroinštalácia, sanita a pod.) môže prácu podstatne urýchliť a tiež znížiť konečnú cenu dokumentácie.  

Cenová ponuka bude obsahovať kalkuláciu vypracovania dokumentácie o PBCH pre stavby v užívaní objednávateľom, dopravné náklady a ostatné náklady (merania, zhromažďovanie potrebných informácií o riešenej stavbe, práce v teréne a podobne).

V prípade, že sa stavba nachádza v meste Rimavská Sobota, dopravné náklady nebudú fakturované.

 

Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS)
 

    Cena projektového riešenia PBS je individuálna a bude vypracovaná v spolupráci so špecialistom požiarnej ochrany.

    Cenová ponuka  bude obsahovať kalkuláciu vypracovania projektového riešenia PBS pre stavbu objednávateľa, dopravné náklady a ostatné náklady     (merania, práce v teréne a podobne).

    V prípade, že sa stavba nachádza v meste Rimavská Sobota, dopravné náklady nebudú fakturované.

 

 

Cenovú ponuku Vám pripraví  Ing. Miroslav Pecha.

V prípade záujmu o predmetné služby nás kontaktujte e-mailom na : pecha.bts@gmail.com alebo miroslavpecha@rsnet.sk

 

 

Príprava cenovej ponuky na vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby alebo projektového riešenia PBS  je bezplatná!!!

 

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.