BOZP

 

V rámci činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa činnosť nášho tímu, zameriava hlavne na nasledovné okruhy:

 • Vstupný interný audit súčasného stavu a úrovne riadenia BOZP.

 • Systém vydávania a distribúcie predpisov (všeobecne záväzných a vnútroorganizačných).

 • Vypracovanie, vedenie a pravidelná aktualizácia dokumentácie BOZP v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a technických predpisov STN, EN, ISO.

 • Politika BOZP.

 • Stanovenie harmonogramu periodických činností (školenia, prehliadky a skúšky technických zariadení, lekárske prehliadky).

 • Systém oboznamovania zamestnancov v oblasti BOZP.

 • Oboznámenie vedúcich zamestnancov s úlohami, s vypracovanými dokumentmi a všeobecne záväznými predpismi na úseku BOZP.

 • Systém oboznamovania zamestnancov poverených plnením určitých úloh na úseku BOZP.

 • Konkretizácia úloh k jednotlivým pracovným pozíciám v riadení a vykonávaní činností na úseku BOZP.

 • Spôsob zaistenia zdravotnej starostlivosti o zamestnancov v organizácií.

 • Evidencia o prehliadkach a skúškach technických zariadení.

 • Systém kontrolnej činnosti.

 • Spôsob zaistenia BOZP vo vzťahu k iným k iným subjektom (dodávateľské práce a služby, návštevy a pod.).

 • Systém prevencie vzhľadom k rizikám.

 • Hodnotenie rizík a vyhodnotenie neodstrániteľných rizík, nebezpečenstiev a ohrození.

 • Systém nakupovania, distribúcie, prideľovania a evidencie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP).

 • Priebežné preventívne kontroly požívania alkoholických nápojov.

 • Opatrenia pre práce s nebezpečnými látkami, technológiami a zariadeniami.

 • Ustanovenie zástupcu zamestnancov, komisie BOZP.

 • Šetrenie pracovných úrazov, prevádzkových nehôd, havárií a činnosti stým súvisiace.

 • Evidencia a registrácia pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci a havárií (evidencia o ich odškodňovaní).

 • Nepretržitý monitoring stavu BOZP na pracoviskách a úroveň dodržiavania predpisov  z oblasti BOZP zamestnancami.

 • Pravidelná ročná previerka a vyhodnotenie stavu BOZP.

 • Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a návrh vhodného riešenia v predmetnej oblasti a súvisiacej problematike.

 

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.