Archív článkov

Nová služba kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov

23.10.2017 15:32
  Nakoľko sme od 1.10.2017 rozšírili ponuku našich služieb o kontroly požiarnych zariadení: prenosné hasiace prístroje, pojazdné hasiace prístroje, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov (vnútorná a vonkajšia...
>>

Novela zákona o ochrane pred požiarmi

18.06.2015 09:16
www.zakonypreludi.sk/zz/2015-129
>>

Pracovná zdravotná služba (PZS)

21.04.2015 00:00
        Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Hlavnou úlohou pracovnej zdravotnej služby je zabezpečenie  zdravotného  dohľadu na pracoviskách zamestnávateľa,...
>>

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

20.04.2015 00:00
    BOZP je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Zahŕňa v sebe dve funkcie, ktorými sú bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pri práci. Zatiaľ čo ochrana zdravia pri...
>>

Požiarna ochrana a požiarna prevencia (OPP)

20.04.2015 00:00
    Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto...
>>

Ostatné

20.04.2015 00:00
    Začiatkom roka 2012 sa naša činnosť rozšírila o sprostredkovateľskú činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti. Ide najmä o sprostredkovanie a zabezpečenie vypracovania projektových riešení zmien účelu využitia stavieb a tiež zabezpečenie vypracovania a dodania...
>>

Ako zabezpečujeme jednotlivé služby a činnosti

20.04.2015 00:00
Jednotlivé činnosti: -      bezpečnosť a ochranou zdravia pri práci, -      ochranou pred požiarmi zabezpečujeme, -      pracovnú zdravotnú službu pre prvú a druhú kategóriu   zabezpečujeme dodávateľským spôsobom...
>>

Lekárničky

10.11.2014 16:40
                             Lekárnička nástenná malá                                      Náhradná náplň    ...
>>

Nová služba : Niektoré činnosti PZS

10.11.2014 15:10
www.bts-rs.com/pzs/
>>

NOVÉ SPOLUPRÁCE

27.07.2012 00:00
       https://www.shprojekt.wbl.sk/Uvod.html 
>>

Záznamy: 1 - 10 zo 11

1 | 2 >>

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.